top of page

Adatkezelési nyilatkozat

  1. Adatkezelő megnevezése

1.1 Szolgáltató: Gordon Kiadó Magyarország Kft.

Székhely: 8613 Balatonendréd, Petőfi u. 8.

Postacím: 1182 Budapest, Cziffra György u. 49/a

E-mail: gordonkiado@gmail.com

Telefon: +36 (1) 290 11 81

Honlap: www.gordontrening.hu

A Gordon Kiadó Magyarország Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban (könyvrendelés, tréning részvétel, hírlevél feliratkozás) kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szerződéskötés, postázás, FAR adatszolgáltatás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a rendelési és jelentkezési felületein kezelt személyes adatait.

1.2 Felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, aki regisztrációt követően könyvrendelés, tréningjelentkezés kapcsolatfelvétel vagy hírlevél feliratkozás szolgáltatást kezdeményez.

1.3 Adatkezelő: a Szolgáltató, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

1.4 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.5 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.6 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.7 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.8 Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

1.9 Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.10 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzi.

1.11 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

1.12 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.13 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.14 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.15 Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

www.gordontrening.hu weboldalról elérhető „Könyvrendelés” (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWXHlYeVmCtULhFAZweimAOfHBYre7D20VK3xIxibb9EjU0A/viewform) ,
„Tréning regisztráció” (https://www.docs.google.com/forms) ,
„Kapcsolatfelvétel” (https://www.gordontrening.hu/gordonkapcsolat) ,
„Hírlevél feliratkozás” (https://gordontrening.us18.list-manage.com/subscribe?u=526de0e8a7d75066f457dd645&id=5b0522da94)

felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen annak 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen annak 6. §-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten annak 155.§-a)

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

3. Adatkezelői nyilatkozat

3.1  A Gordon Kiadó Magyarország Kft. mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési szabályzat tartalmát.

3.2 Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással, annak működtetésével kapcsolatos adatkezelése mindenkor megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

3.3 Adatkezelő jelen tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a www.gordontrening.hu weboldalán (a továbbiakban: „Honlap”). Az adatvédelmi tájékoztató módosításai ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

4. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Gordon Kiadó Magyarország Kft. a 2. Pontban felsorolt felületeken a kötelezettségek teljesítéséhez és a vásárlók tájékoztatásához (E-mailben, postán, telefonon) használja.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím. A tréning jelentkezők által ezen felül megadott adatok, melyek az akkreditált képzések kötelező dokumentációjához szükségesek: születési név, születési idő, születési hely, anyja neve, foglalkozás, működési nyilvántartási szám, lakcím, iskolai végzettség, oktatási azonosító.

Marketing célú E-mail küldése azon feliratkozók számára, akik ehhez hozzájárulnak.

4.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3 Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a gordonkiado@gmail.com  e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

5.1 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A Gordon Kiadó Magyarország Kft.  vezetője (Kiss Éva, gordonkiado@gmail.com) és segítő munkatársai (Hofmeister Gáborné, auguszta.63@gmail.com, Szomora Virág, virag.szomora@gordontrening.hu)

- Tréning jelentkezés esetén a csoportot vezető trénerek.

5.2 Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a társaság tulajdonában lévő számítógépen tárolja.

A „Könyvrendelés” felületen megadott adatokat Google Drive (Google LLC (“Google”) székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) felületen gyűjtjük és tároljuk.

 Adatvédelmi nyilatkozat:

https://support.google.com/drive/answer/141702?hl=hu&ref_topic=2428743

A „Tréning regisztráció” felületen megadott adatokat Google Drive (Google LLC (“Google”) székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) felületen gyűjtjük és tároljuk.

 Adatvédelmi nyilatkozat:

https://support.google.com/drive/answer/141702?hl=hu&ref_topic=2428743

A „Hírlevél feliratkozás” felületen megadott adatokat a Mailchimp.com tárolja. Adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/

A számlázáshoz használt felület a szamlazz.hu, a KBOSS.hu Kft. szolgáltatása. Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

A könyvcsomagok kézbesítéséhez használt szolgáltató a FOXPOST Zrt. Adatkezelési tájékoztató: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

6. Hírlevél, Direkt marketing tevékenység

6.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató értesítéseivel, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím és telefonszám) megkeresse. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

6.2 Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A leiratkozás az üzenetben lévő linkre kattintva, valamint válaszüzenettel történhet, melyben a Felhasználó egyértelműen kifejezi leiratkozási szándékát.

6.3 Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

6.4 Az adatok törlésének határideje a leiratkozás időpontjától számított 8 nap.

6.5 Az adatkezelés célja a reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról stb.

 

7. Jogorvoslat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Javasoljuk ezért, hogy körültekintően járjon el a körben, hogy mely szolgáltatóval milyen adatot közöl, milyen személyes adatokat tesz közzé!

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet elveszhet vagy tartalma módosulhat!

 

 

Budapest, 2021.09.20.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A honlap tartalmának bármely része csak a megfelelő forrásmegjelölés mellett osztható vagy másolható. 
A honlap szöveges tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

bottom of page