Jognyilatkozat:  A Gordon módszer jogvédett. Gordon tanfolyamot kizárólag a kaliforniai Gordon Intézet kiképzett oktatói tarthatnak, Magyarországon és a határon túli magyar lakta területeken a Gordon Kiadó Magyarország Kft. és a LET Hungary Kft., mint nemzeti képviseletek, keretein belül. 

Adatkezelési szabályzat

© 2020 by Gordon Kiadó Magyarország Kft. Proudly created with Wix.com

ADATKEZELÉS 

Adatkezelési szabályzat

  1. Adatkezelő megnevezése

1.1 Szolgáltató: Gordon Kiadó Magyarország Kft.

Székhely: 8613 Balatonendréd, Petőfi u. 8.

Postacím: 1182 Budapest, Cziffra György u. 49/a

E-mail: gordonkiado@gmail.com

Telefon: +36 (1) 290 11 81

Honlap: www.gordontrening.hu

A Gordon Kiadó Magyarország Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban (könyvrendelés, tréning részvétel, hírlevél feliratkozás) kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szerződéskötés, postázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a rendelési és jelentkezési felületein kezelt személyes adatait.

1.2 Felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, aki regisztrációt követően könyvrendelés, tréningjelentkezés kapcsolatfelvétel vagy hírlevél feliratkozás szolgáltatást kezdeményez.

1.3 Adatkezelő: a Szolgáltató, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

1.4 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.5 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.6 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.7 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.8 Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

1.9 Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.10 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzi.

1.11 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

1.12 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.13 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.14 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.15 Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A www.gordontrening.hu weboldalról elérhető „Könyvrendelés” (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWXHlYeVmCtULhFAZweimAOfHBYre7D20VK3xIxibb9EjU0A/viewform) ,
„Tréning regisztráció” (https://www.docs.google.com/forms) ,
„Kapcsolatfelvétel” (https://www.gordontrening.hu/gordonkapcsolat) ,
„Hírlevél feliratkozás” (https://gordontrening.us18.list-manage.com/subscribe?u=526de0e8a7d75066f457dd645&id=5b0522da94)

felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen annak 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen annak 6. §-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten annak 155.§-a)

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

3. Adatkezelői nyilatkozat

3.1  A Gordon Kiadó Magyarország Kft. mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési szabályzat tartalmát.

3.2 Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással, annak működtetésével kapcsolatos adatkezelése mindenkor megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

3.3 Adatkezelő jelen tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a www.gordontrening.hu weboldalán (a továbbiakban: „Honlap”). Az adatvédelmi tájékoztató módosításai ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

4. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Gordon Kiadó Magyarország Kft. a 2. Pontban felsorolt felületeken a kötelezettségek teljesítéséhez és a vásárlók tájékoztatásához (E-mailben, postán, telefonon) használja.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím. A tréning jelentkezők által ezen felül megadott adatok, melyek az akkreditált képzések kötelező dokumentációjához szükségesek: születési név, születési idő, születési hely, anyja neve, foglalkozás, működési nyilvántartási szám.

Marketing célú E-mail küldése azon feliratkozók számára, akik ehhez hozzájárulnak.

4.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3 Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a gordonkiado@gmail.com  e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

5.1 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A Gordon Kiadó Magyarország Kft.  vezetője (Kiss Éva, gordonkiado@gmail.com) és segítő munkatársai (Hofmeister Gáborné, auguszta.63@gmail.com, Szomora Virág, virag.szomora@gordontrening.hu, 0620 211 72 00)

- Tréning jelentkezés esetén a csoportot vezető trénerek.

5.2 Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a társaság tulajdonában lévő számítógépen tárolja.

A „Könyvrendelés” felületen megadott adatokat Google Drive (Google LLC (“Google”) székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) felületen gyűjtjük és tároljuk.

 Adatvédelmi nyilatkozat:

https://support.google.com/drive/answer/141702?hl=hu&ref_topic=2428743

A „Tréning regisztráció” felületen megadott adatokat Google Drive (Google LLC (“Google”) székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) felületen gyűjtjük és tároljuk.

 Adatvédelmi nyilatkozat:

https://support.google.com/drive/answer/141702?hl=hu&ref_topic=2428743

A „Hírlevél feliratkozás” felületen megadott adatokat a Mailchimp.com tárolja. Adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/

A számlázáshoz használt felület a szamlazz.hu, a KBOSS.hu Kft. szolgáltatása. Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

A könyvcsomagok kézbesítéséhez használt szolgáltató a FOXPOST Zrt. Adatkezelési tájékoztató: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

6. Hírlevél, Direkt marketing tevékenység

6.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató értesítéseivel, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím és telefonszám) megkeresse. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

6.2 Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A leiratkozás az üzenetben lévő linkre kattintva, valamint válaszüzenettel történhet, melyben a Felhasználó egyértelműen kifejezi leiratkozási szándékát.

6.3 Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

6.4 Az adatok törlésének határideje a leiratkozás időpontjától számított 8 nap.

6.5 Az adatkezelés célja a reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról stb.

 

7. Jogorvoslat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Javasoljuk ezért, hogy körültekintően járjon el a körben, hogy mely szolgáltatóval milyen adatot közöl, milyen személyes adatokat tesz közzé!

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet elveszhet vagy tartalma módosulhat!

 

 

Budapest, 2020.02.04.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now