top of page

Adatkezelési nyilatkozat

  1. Adatkezelő megnevezése

1.1 Szolgáltató: Gordon Kiadó Magyarország Kft.

Székhely: 8613 Balatonendréd, Petőfi u. 8.

Postacím: 1182 Budapest, Cziffra György u. 49/a

E-mail: gordonkiado@gmail.com

Telefon: +36 (1) 290 11 81

Honlap: www.gordontrening.hu

A Gordon Kiadó Magyarország Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban (könyvrendelés, tréning részvétel, hírlevél feliratkozás) kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szerződéskötés, postázás, FAR adatszolgáltatás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a rendelési és jelentkezési felületein kezelt személyes adatait.

1.2 Felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, aki regisztrációt követően könyvrendelés, tréningjelentkezés kapcsolatfelvétel vagy hírlevél feliratkozás szolgáltatást kezdeményez.

1.3 Adatkezelő: a Szolgáltató, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

1.4 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.5 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.6 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.7 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.8 Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

1.9 Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.10 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzi.

1.11 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

1.12 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.13 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.14 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.15 Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

www.gordontrening.hu weboldalról elérhető „Könyvrendelés” (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWXHlYeVmCtULhFAZweimAOfHBYre7D20VK3xIxibb9EjU0A/viewform) ,
„Tréning regisztráció” (https://www.docs.google.com/forms) ,
„Kapcsolatfelvétel” (https://www.gordontrening.hu/gordonkapcsolat) ,
„Hírlevél feliratkozás” (https://gordontrening.us18.list-manage.com/subscribe?u=526de0e8a7d75066f457dd645&id=5b0522da94)

felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen annak 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen annak 6. §-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten annak 155.§-a)

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

3. Adatkezelői nyilatkozat

3.1  A Gordon Kiadó Magyarország Kft. mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési szabályzat tartalmát.

3.2 Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással, annak működtetésével kapcsolatos adatkezelése mindenkor megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

3.3 Adatkezelő jelen tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a www.gordontrening.hu weboldalán (a továbbiakban: „Honlap”). Az adatvédelmi tájékoztató módosításai ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

4. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Gordon Kiadó Magyarország Kft. a 2. Pontban felsorolt felületeken a kötelezettségek teljesítéséhez és a vásárlók tájékoztatásához (E-mailben, postán, telefonon) használja.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím. A tréning jelentkezők által ezen felül megadott adatok, melyek az akkreditált képzések kötelező dokumentációjához szükségesek: születési név, születési idő, születési hely, anyja neve, foglalkozás, működési nyilvántartási szám, lakcím, iskolai végzettség, oktatási azonosító.

Marketing célú E-mail küldése azon feliratkozók számára, akik ehhez hozzájárulnak.

4.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3 Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a gordonkiado@gmail.com  e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

5.1 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A Gordon Kiadó Magyarország Kft.  vezetője (Kiss Éva, gordonkiado@gmail.com) és segítő munkatársai (Hofmeister Gáborné, auguszta.63@gmail.com, Szomora Virág, virag.szomora@gordontrening.hu)

- Tréning jelentkezés esetén a csoportot vezető trénerek.

5.2 Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a társaság tulajdonában lévő számítógépen tárolja.

A „Könyvrendelés” felületen megadott adatokat Google Drive (Google LLC (“Google”) székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) felületen gyűjtjük és tároljuk.

 Adatvédelmi nyilatkozat:

https://support.google.com/drive/answer/141702?hl=hu&ref_topic=2428743

A „Tréning regisztráció” felületen megadott adatokat Google Drive (Google LLC (“Google”) székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) felületen gyűjtjük és tároljuk.

 Adatvédelmi nyilatkozat:

https://support.google.com/drive/answer/141702?hl=hu&ref_topic=2428743

A „Hírlevél feliratkozás” felületen megadott adatokat a Mailchimp.com tárolja. Adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/

A számlázáshoz használt felület a szamlazz.hu, a KBOSS.hu Kft. szolgáltatása. Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

A könyvcsomagok kézbesítéséhez használt szolgáltató a FOXPOST Zrt. Adatkezelési tájékoztató: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

6. Hírlevél, Direkt marketing tevékenység

6.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató értesítéseivel, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím és telefonszám) megkeresse. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

6.2 Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A leiratkozás az üzenetben lévő linkre kattintva, valamint válaszüzenettel történhet, melyben a Felhasználó egyértelműen kifejezi leiratkozási szándékát.

6.3 Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

6.4 Az adatok törlésének határideje a leiratkozás időpontjától számított 8 nap.

6.5 Az adatkezelés célja a reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról stb.

 

7. Jogorvoslat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Javasoljuk ezért, hogy körültekintően járjon el a körben, hogy mely szolgáltatóval milyen adatot közöl, milyen személyes adatokat tesz közzé!

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet elveszhet vagy tartalma módosulhat!

 

 

Budapest, 2021.09.20.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A honlap tartalmának bármely része csak a megfelelő forrásmegjelölés mellett osztható vagy másolható. 
A honlap szöveges tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja, valamint kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Gordon Kiadó Magyarország Kft. által működtetett https://gordontrening.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és termék és szolgáltatás megrendelést megvalósító Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a https://gordontrening.hu/ honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: 

 

A webshop és a megrendelések működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

SZOLGÁLTATÓ (üzemeltető) ADATAI

A szolgáltató neve: Gordon Kiadó Magyarország Kft.

Székhelye: 8613 Balatonendréd Petőfi utca 8.

Levelezési címe: 8613 Balatonendréd Petőfi utca 8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gordontrening.hu

Cégjegyzékszám: 14-09-308673

Nyilvántartásba vevő szerv: Kaposvári Törvényszék

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/001189/2020; E/000049/2021

Adószám: 14542329-2-14

E-mail cím: info@gordontrening.hu

Telefonszám: 06 1 290 11 81 

 

Tárhelyszolgáltató: wix.com

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

E-mail szolgáltató: Google

  1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1.A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), Gordon Kiadó Magyarország Kft, (8613 Balatonendréd, Petőfi utca 8. , adószám:14542329-2-14; Email: info@gordontrening.hu;(a továbbiakban: Szolgáltató) és megrendelő illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: „Felhasználó”).

 

1.2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gordontrening.hu honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.

 

1.3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.4. A www.gordontrening.hu honlapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton, a honlapon elhelyezett Könyvrendelési felület, illetve Tréningjelentkezés űrlap kitöltésével és a Megrendelés elküldésével lehetséges.

 

1.5. A Felhasználó a Megrendelő és Igénylő lap elküldésével elfogadja az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

1.6. A www.gordontrening.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció szükséges, amelyre az ÁSZF-ben leírtak alapján bárki jogosult. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztató alapján kezeli.

 

1.7. A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Telefonszám: 06 1 290 11 81, 06 20 326 77 43

E-mail: info@gordontrening.hu

 

1.8. Az Felhasználó jogai és kötelezettségei:

A Felhasználót a szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. A Felhasználó díjfizetési kötelezettségét díjbekérő alapján átutalásos fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amely elektronikus úton kerül megküldésre Felhasználó részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben Felhasználó a felelős. A Felhasználó elfogadja, hogy a díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

1.9 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató felelőssége a www.gordontrening.hu honlapon közzétett információk, tudásanyagok esetében a legjobb tudása szerint eljárni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat a Felhasználókkal megosszon.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által rosszul értelmezett információkból, egyéb Felhasználó általi hiányosságokból, valamint az információ közlés alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért.

 

1.10. A jelen ÁSZF 2024. 03 hó 01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

1.11. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

1.12. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

 

2. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

Regisztráció

2.1 Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges.

 

2.2 Felhasználó a www.gordontrening.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadja.

 

2.3 A Felhasználó által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. A regisztrált adatok Felhasználó által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

 

2.4 A megrendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

 

2.5 Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Felhasználó módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

 

2.6 A Felhasználó a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

2.7 A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Felhasználóval.

 

Termékek, szolgáltatások

2.8. A www.gordontrening.hu honlapon keresztül jelen szerződés alapján Szolgáltató a Gordon Módszerrel kapcsolatos információkat (könyvek, tanfolyamok, cikkek, hanganyagok, videók, kiegészítő termékek stb.) bocsát Felhasználó részére.

 

2.9. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a Gordon Módszer oktatásával, tanulásával, kommunikációs és kapcsolati készségek fejlesztésével kapcsolatos programokat tartalmaz. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Kérem a könyvet”, illetve „Jelentkezés” gomb lenyomásával jön létre az adatlapon található áron és tartalommal. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

 

2.10. A termékek árai bruttó árak. A díjbekérő és számla minden esetben tartalmazza a vonatkozó ÁFA adatokat. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

 

2.11. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

2.12. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

3. RENDELÉS MENETE

Rendelés megrendelő űrlapon keresztül:

3.1. Felhasználó a megrendelő űrlap kitöltésével tudja igénylését elküldeni. A megrendelő űrlapon az alábbi adatok megadására van szükség: név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím: város, irányítószám, utca, házszám, számlázási cím (amennyiben eltér a postázási címtől) és esetleges megjegyzések (pl. kuponkód).

 

3.2. A megrendelésről Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

 

3.3. A díjak teljesítése díjbekérő alapján átutalással és bankkártyás (Barion) fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.

 

3.4. A sikeres fizetést követően Szolgáltató a könyveket és termékeket a kiválasztott módon megküldi Felhasználó részére.

 

4. MEGRENDELT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK FIZETÉSI MÓDJA

4.1. A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése díjbekérő alapján átutalással és  online bankkártyás fizetéssel lehetséges.

 

Fizetés átutalással

4.2 A termékek és szolgáltatások díjáról Szolgáltató díjbekérőt küld Felhasználónak a megadott email elérhetőségre. Felhasználó a díjbekérőn szereplő adatok alapján teljesíti a díjak átutalását. Ezt követően Szolgáltató a díjak beérkezése és feldolgozása után a számlát elektronikus formában küldi meg Felhasználó részére.

 

Online bankkártyás fizetés a szamlazz.hu szolgáltatásán keresztül:

4.3. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

4.4. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a weboldalon.

4.5. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető a https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

4.6. A Barion bankkártyás fizetés választását követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

4.7. A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

4.8. A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

4.9. A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártya

  • Visa vagy Electron bankkártya

  • Amex bankkártya

4.10. A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó.

4.11. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

4.12. A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (online termék megrendelése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

4.13. Amennyiben Felhasználó a díjbekérőn jelölt időpontig nem teljesíti fizetési kötelezettségét, megrendelése törlésre kerül.

4.14. Tréning jelentkezés esetén részletfizetés igénylésére van lehetősége Felhasználónak, ezzel kapcsolatban e-mailben szükséges egyedi megállapodást kötni Szolgáltatóval.

 

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.

 

Szállítási mód:

5.2. Előre utalás esetén, amennyiben könyvet választott a Felhasználó, az összeg beérkezése után 5 munkanapon belül FOXPOST automatába vagy házhozszállítással történik a csomag feladása.

 

5.3. A Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt terméket tartalmazó csomag kifizetéséről és átvételéről megfelelően gondoskodik. A Felhasználó köteles a csomagot átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.

Amennyiben a termék kiküldése közben megsérült, azt a Felhasználó az átvétel napján köteles a Szolgáltató felé jelezni, aki haladéktalanul intézkedik a termék elszállításáról és kicseréléséről. Ezt követően beérkező szállítás közbeni sérülésekre vonatkozó reklamációkat a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A szállítás közben megsérült termék visszaszállításának és a cseretermék kiszállításának költsége a Szolgáltatót terheli.

 

5.4. Általános teljesítési határidő a díjfizetéstől számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

5.5. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

5.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

6. SZÁMLÁZÁS

6.1. Az tréningrészvételi díjak díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató számlát köteles kiállítani a díjak beérkezését követően 15 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Felhasználó részére. Felhasználó az számla kiállítást elfogadja.

 

6.2. A fizikai termékek esetében Szolgáltató a számlát a csomagban is elküldheti a Felhasználó részére.

 

7. EGYEDI TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁS ISMERTETŐ

Tréningek és felnőttképzési tevékenység

7.1 Gordon Kiadó Magyarország Kft. 8613 Balatonendréd, Petőfi Sándor u. 8.

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/001189

A tréningek a mindenkor hatályos Felnőttképzési Törvény hatálya alá tartoznak. Szolgáltató és Felhasználó a tréning megkezdése előtt Felnőttképzési szerződés megkötésére kötelezett. A szerződés tartalmának megismerését Szolgáltató a tréning megkezdése előtt lehetővé teszi Felhasználó számára. 

 

7.2 A Gordon Kiadó Magyarország Kft. meghatározó szakmai és piaci értéke az a státusa, hogy a

Dr. Thomas Gordon által megalkotott, nemzetközi szerzői jogoltalom alatt álló kommunikációs

és kapcsolati modell kizárólagos képviseleti jogával rendelkezik Magyarországra és a határon

túli magyar közösségekre terjedő hatállyal. Cégünk a Gordon Training International, CA,

U.S.A. (GTI) magyar nemzeti képviselete. Ebben a minőségünkben könyvkiadói, valamint

jogszabályon alapuló bejelentett felnőttképzési tevékenységet is folytatunk.

 

7.3 A felnőttképzési tevékenység vonatkozó dokumentumait Szolgáltató a https://www.gordontrening.hu/gordonfelnottkepzesitevekenyseg oldalon elérhetővé teszi.

 

Kiadványok, könyvek

7.4. A kézzel fogható fizikai termékek a https://www.gordontrening.hu/gordonkonyvek oldalon rendelhetőek meg a Könyvrendelési űrlap kitöltésével.

 

7.5. A raktáron levő könyveket az utalás beérkezése után legkésőbb 5 munkanapon belül kézbesítésre adja át. Amennyiben a könyv nem áll rendelkezésre, azt a termék adatlapján feltünteti és külön is értesíti a Felhasználót annak várható kézbesítéséről.

 

7.6. A fizikai könyveket FOXPOST csomagként szállítja a Szolgáltató, a feladásról minden esetben e-mailben értesítve a Felhasználót.

 

8. SZERZŐI JOGOK

8.1. A www.gordontrening.hu webhelyen található tartalom a Szolgáltató szellemi terméke, ezért szerzői jogi védelem alatt áll, amelyet magyar és nemzetközi törvények védenek.

 

8.2. A Felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja a Szerzői Jogi és Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

 

 

9. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

9.1. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

9.2. Amennyiben tréningjelentkezés esetén a tréning külső tényezők hatására mégsem indul el a meghirdetett időpontban, Szolgáltató a befizetett összeget Felhasználónak haladéktalanul visszautalja, vagy Felhasználó kifejezett kérésére egy másik tréning alkalmon való részvételre lehetőséget biztosít neki.

 

10. ELÁLLÁS JOGA

 10.1. Elállás könyvrendelés vagy egyéb kiegészítő termék rendelése esetén.

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Felhasználót a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Felhasználó ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett:         Gordon Kiadó Magyarország Kft

Cím:               8613 Balatonendréd, Petőfi utca 8.

 

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

A nyilatkozatot a Felhasználó elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (info@gordontrening.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Gordon Kiadó Magyarország Kft. 8613 Balatonendréd, Petőfi utca 8.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Felhasználót terheli. Amennyiben a Felhasználó ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

Amennyiben a Felhasználó a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, a Szolgáltató az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

 

A Szolgáltató mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megvásárolt terméket a Felhasználónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie a Szolgáltató részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli. A Szolgáltató nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Felhasználót terheli.

 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A fenti elállási jog nem illeti meg a Felhasználót a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

 

10.2. Elállás tréningjelentkezés esetén.

Amennyiben Felhasználó az általa elküldött tréningjelentkezéstől el kíván állni, ezzel kapcsolatos szándékát írásban teheti meg az info@gordontrening.hu e-mail címen. A tréning kezdő napját megelőző 14 naptári napon kívüli lemondás esetén Felhasználó a befizetett részvételi díj visszautalását kérheti, melyet Szolgáltató 10% kezelési költség levonásával teljesíthet. A tréning kezdő napját megelőző 14 naptári napon belüli lemondás esetén Szolgáltató 50% kezelési költséget számít fel, a befizetett összeget ezzel csökkentve utalhatja vissza. 

5 naptári napon belüli elállás esetén a befizetett díj 100%-ban a Szolgáltatót illeti meg.

 

10.3Kellékszavatosság
A Felhasználó a hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 1.) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

10.4Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – a 6.3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Felhasználó termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10.5Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.
Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

11.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

11.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

11.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Jogfenntartás:

11.5. A Szolgáltató tájékoztatja az érdeklődőket, amennyiben valamely Felhasználóval negatív fizetési tapasztalata volt, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy valamely Felhasználó számára a szolgáltatás nyújtását megtagadja. Valamint, ha a Szolgáltató úgy gondolja, hogy a Felhasználó személye nem valós, adatai nem felelnek meg a valóságnak, szintén megvonhatja a szolgáltatás nyújtását a Felhasználótól. A konkurencia képviselőit, a vele együtt dolgozókat és ismerőseit a Szolgáltató szintén kizárhatja a szolgáltatások köréből.

 

12. TELJESSÉGI ZÁRADÉK

12.1. Jelen ÁSZF a Feleknek a tárgyban létrejött valamennyi feltételt tartalmazza. A jelen ÁSZF megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti.

 

12.2. Nem képezik a jelen ÁSZF részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 

13. ALKALMAZANDÓ JOG

13.1. A jelen ÁSZF-re a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) irányadó.

 

14. ADATKEZELÉS

14.1. A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

14.2. A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Felhasználói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

14.3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

15. PANASZKEZELÉS RENDJE

15.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a következő e-mail címen (info@gordontrening.hu) közölheti.

 

15.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

 

15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

 

A Gordon Módszer a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által a 225 475 számon lajstromozott védjegy .
Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok, hírlevelek, plakátok, tollak, újságok. 

Nevelés, szakmai képzés, klubszolgáltatások, konferenciák, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási vizsgáztatás, szórakoztatás, versenyek szervezése. 

Szellemi tulajdon licencelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése.

 

A Gordon Módszer nemzetközi jogoltalom alatt áll. Gordon tanfolyamot kizárólag a kaliforniai Gordon Intézet kiképzett oktatói tarthatnak, Magyarországon és a határon túli magyar lakta területeken a Gordon Kiadó Magyarország Kft., mint nemzeti képviselet, keretein belül.

bottom of page